Regulamin – bieg dzieci

Mini Wyszehradzki Ultramaraton TWIERDZA PRZEMYŚL
10. 12. 2022 r.

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych wśród dzieci i młodzieży oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza.

3. INFORMACJE I KONTAKT

www.przemyskiklubbiegacza.pl

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha
 • tel. 608 511 542 • m.jalocha@poczta.onet.pl

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • barjal@poczta.onet.pl

4. TERMIN I MIEJSCE

 • 10 grudnia 2022 r. Przemyśl

5. PROGRAM ZAWODÓW

 • 9:10 – Wspólna rozgrzewka.
 • 9:15 – „Mini Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl” – biegi dla dzieci i młodzieży na dystansie 200 m i 800 m:
  • I bieg – roczniki 2017 i młodsze (0 – 5 lat) dystans 200 m;
  • II bieg – roczniki 2016 – 2014 (6 – 8 lat) dystans 800 m;
  • III bieg – roczniki 2013 – 2011 (9 – 11 lat) dystans 800 m;
  • IV bieg – roczniki 2010 – 2007 (12 – 15 lat) dystans 800 m.
 • 10:15 – dekoracja zwycięzców biegu dzieci.

6. TRASA, DYSTANS

 • Trasa biegu:
  • dystans 200m: Rynek w kierunku ul. Kazimierzowskiej i nawrót;
  • dystans 800m: Rynek, ul. Kazimierzowska, ul. Serbańska, ul. Franciszkańska, ul. Kazimierzowska, Rynek.
 • Nawierzchnia asfaltowa i kostka brukowa.

7. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będzie w sali gimnastycznej, ul. Ratuszowa 1, Przemyśl.
 • Biuro zawodów czynne w piątek, 9 grudnia 2022 r. w godz. 19:00 – 22:00 oraz w sobotę, 10 grudnia 2022 r. w godz. 6:00 – 8:30.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

8. KLASYFIKACJA

 • Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) umieszczonych w numerze startowym:
  • I bieg – roczniki 2017 i młodsze (0 – 5 lat) dziewczęta i chłopcy;
  • II bieg – roczniki 2016 – 2014 (6 – 8 lat) dziewczęta i chłopcy;
  • III bieg – roczniki 2013 – 2011 (9 – 11 lat) dziewczęta i chłopcy;
  • IV bieg – roczniki 2010 – 2007 (12 – 15 lat) dziewczęta i chłopcy.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od strzału startera).
 • Zawodnicy muszą pokonać bieg o własnych siłach, w szczególności nie dopuszczamy startu w wózku.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.

9. UCZESTNICTWO

 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie lub podpisanie w biurze zawodów pisemnej zgody prawnego opiekuna
 • Uczestnik i prawny opiekun przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej zgody oznacza, że uczestnik i prawny opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe z chipem pomiarowym przymocowane do koszulek sportowych na piersiach pod groźbą dyskwalifikacji.

10. ZGŁOSZENIA

 • Zapisy do biegu dzieci odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://ultramaratontwierdzaprzemysl.pl/ do dnia 1 grudnia 2022 r. lub osobiście 9 i 10 grudnia 2022 r. w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. Wpisowe za bieg wynosi 10 zł.
 • Limit uczestników biegu dzieci – 170 osób.

11. NAGRODY

 • W biegu dzieci każde dziecko, które ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
 • W poszczególnych rocznikach w biegu dzieci dziewczęta i chłopcy – miejsca I –III pamiątkowe statuetki.
 • Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymują nagrodę rzeczową.

12. ZASADY FINANSOWANIA

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Numer startowy;
  • Pamiątkowy medal;
  • Wodę na mecie;
  • Słodki poczęstunek na mecie;
  • Nagrodę rzeczową dla każdego uczestnika.

13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

14. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.